Ponúkame komplexný sotriment technického vybavenia, príslušenstva a doplnkov pre všetkých zákazníkov a všetky druhy podnikania v týchto troch skupinách:

Prenosné hasiace prístroje, pojazdné hasiace prístroje (PHP), požiarne hydranty,  hydrantové skrinky a hadicové zariadenia, požiarne úzávery, príslušenstvo...

Požiarnotechnické vybavenie

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), bezpečnostné značenie, detekčné tubičky a detektory alkoholu (alkotestery), analyzátory CO, testy psychotropných látok...

Bezpečnostnotechnické vybavenie

Vybavenie pre manipuláciu - nakladanie s odpadmi, nebezpečnými odpadmi, nebezpečnými látkami, zber odpadov, zneškodňovanie únikov nebezpečných látok, sorbčný materiál ...

Environmentálne technické vybavenie

Produkty

AKCIA — ALKOTESTERY