Požiarna ochrana

Služby technika požiarnej ochrany

· vypracovanie základnej dokumentácie ochrany pred požiarmi
v rozsahu požadovanom v § 24 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii

· vedenie a aktualizácia základnej dokumentácie ochrany pred požiarmi pracovísk

· vykonávanie požiarno-preventívnych kontrol pracovísk
v rozsahu požadovanom v § 14 uvedenej vyhlášky, stanovovanie nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrola ich plnenia

· vedenie požiarnej knihy

Špecializovaná požiarna ochrana

Informácie o službách

· riešenie požiarnej bezpečnosti nových stavieb
(spracovanie projektov PO novostavieb)

· riešenie PBS k zmenám existujúcich stavieb
(technické správy PO k rekonštrukciám/prestavbám a pod.)

· riešenie PBS k zmenám užívania stavieb
(technické správy PO k zmene účelu využitia objektov)

Služby špecialistu požiarnej ochrany

Bezpečnosť a ochrana zdravia

· vypracovanie základnej dokumentácie BOZP pracovísk

· vedenie a aktualizácia základnej dokumentácie OBP pracovísk

· vykonávanie preventívnych kontrol pracovísk v oblasti BOZP

· vykonávanie školení BOZP vedúcich pracovníkov a zamestnancov

· kontrola školení zamestnancov a prehliadok technických zariadení vyplývajúcich z iných predpisov týkajúcich sa BOZP

· vyšetrovanie pracovných úrazov, spísanie záznamov o úraze

· zastupovanie organizácie v styku s Inšpektorátom práce

Bezpečnostnotechnické služby

Environmentálne manažérstvo

· vypracovanie základnej dokumentácie v oblasti nakladania
s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

¨ programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu

¨ zabezpečenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

¨ identifikačných listov nebezpečného odpadu

¨ opatrení pre prípad havárie (Havarijný plán)

· zabezpečenie zmluvy o zneškodňovaní odpadu u autorizovanej organizácie v súlade so zákonom o odpadoch

Environmentálne služby

· vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi v rozsahu požadovanom v § 20  vyhlášky

· plnenie ostatných úloh technika PO, v súlade s ustanoveniami § 9 ods.2 a 3 zákona NR SR
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

· zastupovanie organizácie v styku s orgánmi štátneho požiarneho dozoru

· kontroly a opravy hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, hadicových zariadení, požiarnych uzáverov

· vypracovanie základnej dokumentácie v oblasti obalov v zmysle zákona NR SR
č. 119/2010 Z. z. o obaloch a zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

¨ programu prevencie

¨ zabezpečenie registrácie v registri povinných osôb

· vypracovanie základnej dokumentácie v oblasti nakladania s nebezpečnými látkami v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon):

¨ plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán)

¨ návrh opatrení v zmysle § 39 vodného zákona

· vedenie a aktualizácia evidencií

· ohlasovanie ustanovených údajov z evidencií orgánom štátnej správy

· zastupovanie organizácie v styku s orgánmi štátnej správy